Colonial Collections Consortium

Beurzen

Ben je op zoek naar middelen of ondersteuning voor een samenwerking of onderzoek op het gebied van koloniale collecties? Op deze pagina vind je een overzicht van relevante beurzen en subsidies. De pagina zal met regelmaat aangevuld worden, dus blijf het in de gaten houden.

NIAS – NIOD – KITLV

Fellowship: Moving objects, Mobilising Culture in the Context of (De)colonisation

Het fellowship maakt het mogelijk voor onderzoekers en erfgoedprofessionals uit voormalige gekoloniseerde landen om vijf maanden onderzoek te doen naar ‘koloniale collecties’: objecten en collecties uit die landen die in een context van kolonialisme in Nederland terecht zijn gekomen.

Aanmeldingen voor de fellowships zijn op dit moment gesloten. Begin 2025 wordt de call opnieuw opengesteld voor twee fellows.

NWO

Onderzoek naar collecties met koloniale context

NWO biedt ondersteuning aan twee soorten onderzoek:

  • Subsidie voor onderzoek waarbij onderzoekers uit herkomstlanden kortlopend onderzoek (research exchange) doen in de collecties van Nederlandse musea en instellingen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld kortlopend herkomstonderzoek.
  • Subsidie voor grotere projecten die duurzame netwerken willen creëren (consortium grant). Deze subsidie kan gebruikt worden om een uitgebreid programma op te zetten rond onderzoek en uitwisseling tussen een land van herkomst en (Europees) Nederland, inclusief activiteiten zoals agendasetting en het verkrijgen van een overzicht van objecten in de collecties, onderzoek naar herkomst en betekenissen van collecties door de geschiedenis heen en in de hedendaagse samenleving, en hoe de kennis over die collecties en objecten toegankelijk gemaakt kan worden.

Voor de beide vormen van onderzoek zijn de wetenschappers uit de herkomstlanden of bijzondere gemeentes in de lead.

De Call for Proposals is op dit moment gesloten. Mogelijk wordt deze opnieuw opengesteld.

Nuffic

Beurzenprogramma masterstudenten Cultureel Erfgoed

Het programma van Nuffic biedt studenten en young professionals uit Indonesië, Nigeria, Zuid-Afrika, Sri Lanka en Suriname de mogelijkheid om in Nederland een eenjarige masteropleiding te volgen binnen het domein cultureel erfgoed, specifiek gerelateerd aan collecties uit koloniale context. Er worden 15-20 beurzen verstrekt aan studenten uit eerder genoemde landen. De geselecteerde studenten zullen in september 2024 beginnen met hun masterprogramma. De aangeboden specialisaties omvatten onder andere opleidingen zoals Applied Museum and Heritage Studies, Colonial and Global History of Cultural History and Heritage en andere gerelateerde vakgebieden die nauw aansluiten bij de behoeften van de deelnemende landen.

Aanmeldingen voor het beurzenprogramma zijn op dit moment gesloten. Mogelijk worden deze weer opnieuw opengesteld.


Gerelateerde beurzen

Hieronder vind je een overzicht van andere relevante beurzen. Deze beurzen zijn niet altijd direct gerelateerd aan collecties uit een koloniale context, maar kunnen ingezet worden om digitalisering van en onderzoek naar deze collecties, en internationale samenwerking te bevorderen.

Digitalisering

Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

Versnellen 2024

Doel: De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is erop gericht de gebruiker zo eenvoudig mogelijk door ons erfgoed te laten navigeren. Om dit mogelijk te maken wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van linked open data. Versnellen 2024 ondersteunt erfgoedorganisaties die de ambitie hebben om hun erfgoed als linked open data te ontsluiten, zodat zij dit sneller kunnen realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door een financiële bijdrage te leveren voor het aanschaffen van een NDE-compatibel collectieinformatiesysteem.

Wie: De versnelling is bedoeld voor organisaties die collecties beheren en voor collectieve erfgoedplatformen die digitaal verbonden erfgoed toegankelijk willen maken voor het publiek.

Periode: Projectvoorstellen voor het versneld NDE-compatibel worden kunnen het hele jaar worden gedaan, met als uiterste datum 15 december 2024. Mogelijk wordt het versnellingsprogramma ook in 2025 voortgezet.

Collecties

Mondriaan Fonds

Collectiemobiliteit

Doel: De regeling Collectiemobiliteit is bestemd voor musea en andere erfgoedinstelling die hun collectie opnieuw willen waarderen. Zij kunnen bijvoorbeeld een bijdrage aanvragen voor een herwaarderingstraject van de eigen collectie of het herplaatsen van een collectieonderdeel dat in een andere instelling beter tot zijn recht komt. Het doel is de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor publiek en de focus van collectieprofielen te vergroten.

Wie: Collectiebeherende instellingen in Nederland die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen. Een aanvraag kan alleen door een Nederlands publiekstoegankelijke instelling worden ingediend die museale collecties van (inter)nationaal belang beheren.

Periode: Doorlopend. De aanvraag moet ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Cultuurfonds

DNB Fonds

Doel: Het DNB Fonds is opgericht door De Nederlandse Bank (DNB) om bij te dragen aan een vermindering van de gevolgen van de trans-Atlantische slavernij in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. Vanuit het DNB Fonds wordt financiële ondersteuning geboden aan initiatieven die bijdragen aan de vermindering van de doorwerking van het slavernijverleden in het dagelijks leven van nazaten van tot slaaf gemaakten. Projecten waarvoor een aanvraag gedaan kan worden zijn gericht op het versterken van cultuur, erfgoed en natuur; het verbeteren van de toegang tot educatie en talentontwikkeling; of het stimuleren van economische zelfstandigheid.

Wie: Culturele of maatschappelijke instellingen en individuen in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. De plek waar het project plaatsvindt bepaalt waar de aanvraag wordt ingediend.

  • In Nederland kunnen culturele of maatschappelijke instellingen zonder winstoogmerk een aanvraag indienen.
  • In Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen individuen, burgerinitiatieven en culturele of maatschappelijke instellingen zonder winstoogmerk een aanvraag indienen.
  • In Suriname kunnen in sommige gevallen ook instellingen gelieerd aan de overheid een aanvraag indienen

Periode: Doorlopend. Aanvragen tot EUR 5000 worden eens per kwartaal beoordeelt.

Internationale samenwerking

DutchCulture

Internationale Erfgoedsamenwerking Matchingfonds

Doel: Het matchingfonds is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de zichtbaarheid van het erfgoed en verleden dat Nederland verbindt met de partner- en focuslanden uit het Internationale Cultuurbeleid van de Nederlandse overheid.

Wie: De aanvraag kan ingediend worden door een in Nederland gevestigd rechtspersoon. Dit kan een erfgoedinstelling of erfgoedprofessional zijn en/of een culturele instelling of cultuurprofessional.

Periode: Twee aanvraag perioden per jaar.

Mondriaan Fonds

Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen

Doel: Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen stimuleert onderzoek naar en het zichtbaar maken van cultureel erfgoed. Dit door bij te dragen aan projecten waarbij Nederlandse en buitenlandse erfgoedinstellingen samenwerken in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden.

Wie: De aanvraag kan ingediend worden door een erfgoedinstelling uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, die samenwerkt met een vergelijkbare buitenlandse erfgoedinstelling.

Periode: De laatste deadline van 2024 is 3 oktober, voor 16:00 (CEST)/10:00 (AST).

Fonds voor Cultuurparticipatie

Internationale Samenwerking 2022 – 2024

Doel: Internationale Samenwerking 2022-2024 is een subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie en/of erfgoed met landen binnen of buiten het Koninkrijk. Onder deze regeling vallen verschillende subsidies, voor o.a. internationaal verkennen en samenwerken. 

Wie: Subsidie kan aangevraagd worden door een culturele instelling uit het Koninkrijk der Nederlanden zonder winstoogmerk, of een professional die minimaal drie jaar werkzaam is op het gebied van cultuurparticipatie of -educatie.

Periode: 14 februari 2022 – 28 augustus 2024. Mogelijk vanaf 2025 een nieuwe internationale samenwerkingsregeling.

ICOM Nederland

Reisbeurs, Onderzoeksbeurs, Activiteitenbeurs

Doel: Jaarlijks stelt ICOM Nederland een vastgesteld bedrag beschikbaar voor het bevorderen van internationaal contact en het grenzeloos delen van expertise. Dit bedrag kan aangevraagd worden in de vorm van een reis-, onderzoeks-, of activiteitenbeurs.

Wie: De beurs is bedoeld voor leden van ICOM Nederland. 

Periode: Doorlopend. Het bestuur van ICOM Nederland beoordeelt de aanvragen tijdens de bestuursvergaderingen, zesmaal per jaar.

Onderzoek

NICAS

Small Project Grants+

Doel: De Small Project Grants+ van de Netherlands Institute for Conservation, Art, Science (NICAS) is gericht op het ondersteunen van kleine projecten op het gebied van onderzoek naar collecties en conservatie in Nederlandse collecties. Het doel is om kennis te vergaren over materialen, die gebruikt kan worden in het toekomstige beheer en behoud van collecties.

Wie: Nederlandse collectiebeherende instellingen die samenwerken met academische partners.

Periode: Doorlopend. Aanvragen worden twee keer per jaar beoordeelt. De deadline voor de volgende beoordeling is 16 september 2024.

Vereniging KITLV

Philippus Corts Fonds

Doel: Het Philippus Corts Fonds ondersteunt en draagt bij aan het preserveren, toegankelijk maken en onderzoeken van originele archiefbronnen in Indonesië en Nederland die betrekking hebben op de gedeelde geschiedenis van deze twee landen in de periode tussen 1602 en 1949. Er is speciale aandacht voor de VOC en de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. De subsidie kan aangevraagd worden voor onderzoek, vertaling, ontsluiting en publicatie.

Wie: Aanvragers zijn studerend (MA of PhD), afgestudeerd (MA) of gepromoveerd in een relevant vakgebied. Ook zijn ze werkzaam in Nederland of voor een gezamenlijk Nederlands en Indonesisch team die in collecties in Nederland en/of Indonesië wetenschappelijk onderzoek verrichten dat aansluit op het doel van het fonds.

Periode: Jaarlijks is er een bedrag van ongeveer EUR 15.000 beschikbaar, met een maximum aan te vragen bedrag van EUR 7.500

Rijksmuseum

Johan Huizinga Fellowship

Doel: Dit fellowship biedt ondersteuning aan junior onderzoekers in het doen van historisch onderzoek naar objecten uit de collectie van het Rijksmuseum.

Wie: MA afgestudeerden, PhD studenten en postdoctorale kandidaten, ongeacht nationaliteit.

Periode: Het fellowship heeft een looptijd van negen maanden vanaf de start van het academische jaar. Op dit moment is de aanvraagtermijn gesloten. Deze opent naar verwachting weer in september 2024.

Migelien Gerritzen Fellowship

Doel: Dit fellowship ondersteunt conserverings- en wetenschappelijk onderzoek naar kunstwerken en historische artefacten met gebruik van de collectie en middelen van het Rijksmuseum.

Wie: MA afgestudeerden, PhD studenten en postdoctorale kandidaten, ongeacht nationaliteit.

Periode: Het fellowship heeft een looptijd van twaalf maanden vanaf de start van het academische jaar. Op dit moment is de aanvraagtermijn gesloten. Deze opent naar verwachting weer in september 2024.

Scheepvaartmuseum

Dr. Ernst Crone Fellowship

Doel: Dit fellowship omvat een eenmalige beurs ten behoeve van maritiem-historisch onderzoek aan de hand van objecten in de collectie van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Wie: Academici in het bezit van een PhD

Periode: De looptijd van het fellowships is maximaal twaalf maanden. Op dit moment is de aanvraagtermijn gesloten.

Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship

Doel: Dit fellowship omvat een eenmalige beurs ten behoeve van maritiem-historisch onderzoek aan de hand van objecten in de collectie van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Wie: Afgestudeerde masterstudenten (binnenkort of recent)

Periode: Looptijd van het fellowship is maximaal zes maanden. Op dit moment is de aanvraagtermijn gesloten.

Reizen

DutchCulture

Pilot Europe + Heritage Programma

Doel: Dit pilot programma streeft naar het mogelijk maken van internationale kennismaking en kennisuitwisseling op erfgoedgebied. Het gaat nadrukkelijk om internationale samenwerking tussen Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius en een Europees land. De gebruikelijke reiskostenvergoeding is in dit pilot programma verhoogd van EUR 250 naar EUR 1500.

Wie: Erfgoedprofessionals (in opleiding) uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius die een Europese partner willen bezoeken voor kennisuitwisseling. Europese erfgoedprofessionals kunnen ook op uitnodiging naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius toe reizen.

Periode: Doorlopend, 2021 – 2024.