Colonial Collections Consortium

Over het Consortium

Het Consortium Koloniale Collecties ondersteunt collectiebeherende instellingen bij herkomstonderzoek door kennis te delen, een vraagbaak te zijn en belanghebbenden een netwerk te bieden.

Doelstellingen

Het Consortium is in 2022 opgericht met de volgende vier doelstellingen:

  • Ondersteuning van de uitvoering van het Nederlandse teruggavebeleid door het delen van kennis en expertise over in koloniale context verworven collecties.
  • Collectiebeheerders in Nederland ondersteunen bij het proces van herkomstonderzoek van collecties uit een koloniale context.
  • Ondersteunen en faciliteren van goed onderzoek en (openbare) toegankelijkheid van deze collecties.
  • Een centraal toegangspunt (of een knooppunt) zijn voor belanghebbenden uit landen van herkomst voor vragen over koloniale collecties en herkomstonderzoek.

Het Bureau ondersteunt het consortium en is ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Meer over de Consortiumpartners

Het consortium is een samenwerkingsverband tussen vijf organisaties met expertise op het gebied van koloniale collecties, bestaande uit:

Museum Bronbeek

Bronbeek is het kenniscentrum van het koloniaal-militair verleden van het Koninkrijk der Nederlanden. Bronbeek is ook een tehuis voor veteranen van de Nederlandse krijgsmacht en het voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). De collectie bevat objecten uit de voormalige Nederlandse koloniën Indonesië, Suriname en Curaçao, die op verschillende manieren zijn verkregen. Vrijwillig en onvrijwillig of waarvan de herkomstgeschiedenis onduidelijk is.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD is een nationaal en internationaal expertisecentrum voor interdisciplinair onderzoek naar de geschiedenis en maatschappelijke uitwerking van wereldoorlogen, grootschalig geweld en genociden. Daarnaast verzamelt, bewaart en ontsluit het NIOD daaraan gerelateerde archieven en collecties. Vanuit het Expertise Centrum Restitutie en een onderzoeksgroep over bezitsverlies en restitutie draagt het NIOD bij aan kennisontwikkeling over (de verwervingsgeschiedenis van) koloniale collecties en hun toekomst.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De RCE is onderdeel van het Ministerie van OCW en voert wet- en regelgeving en beleid uit, geeft advies en ontwikkelt praktisch toepasbare kennis voor beheerders van erfgoed. Dit gebeurt in samenwerking met het erfgoedveld, verschillende ministeries, en een (inter)nationaal netwerk. De RCE zet in op kennisuitwisseling binnen en buiten Nederland. De RCE beheert een deel van de rijkscollectie en heeft expertise over koloniale collecties. Bij teruggave coördineert de RCE desgewenst de fysieke overdracht.

Rijksmuseum

Het Rijksmuseum vertelt het verhaal van 800 jaar Nederlandse geschiedenis tot nu. In de Rijksmuseumcollectie, die een miljoen objecten telt, bevinden zich kunst en voorwerpen met een relatie met voormalig gekoloniseerd gebied, waaronder Indonesië, Sri Lanka, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het Rijksmuseum is zich bewust van de vraag naar de rechtmatigheid van het beheer van voorwerpen die in koloniale context zijn verworven. Het acht samenwerking met partners uit de herkomstlanden en het consortium een prioriteit.

Wereldmuseum

Het Wereldmuseum Amsterdam is samen met het Wereldmuseum Leiden en het Wereldmuseum Berg en Dal onderdeel van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Het Wereldmuseum Rotterdam is als samenwerkingspartner verbonden aan het NMVW en deelt naast de collectie ook dezelfde missie. Het Wereldmuseum beheert collecties waarvan de oorspronkelijke eigenaren indertijd het bezit onvrijwillig hebben verloren, objecten die met toestemming van de toenmalige eigenaar verkregen zijn of waarvan de herkomstgeschiedenis (nog) onduidelijk is. Het overgrote deel van de koloniale collecties komt uit Indonesië. Ook beheert het NMVW collecties uit Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland en andere voormalige Nederlandse koloniale gebieden, waaronder objecten uit Sri Lanka.

Over de naam van deze website

Colonial collections.nl / .org

Als Consortium Koloniale Collecties, een samenwerkingsverband tussen vijf instellingen uit Nederland, hebben we als doel collectiebeherende instellingen en gemeenschappen te ondersteunen bij herkomstonderzoek door kennis te delen, collecties toegankelijk te maken (datahub) en belanghebbenden een netwerk te bieden. Deze website, en de datahub, stellen ons in staat om informatie te delen over objecten die zijn gemaakt en/of verworven in een koloniale context. We erkennen het historische onrecht dat deze periode markeert en we zetten ons in om dit zoveel mogelijk recht te zetten. We zijn ons ervan bewust dat het gebruik van de term ‘koloniaal’ in relatie tot ‘collecties’, en de .nl-extensie, niet helemaal past in dit narratief.

In gesprek met internationale belanghebbenden hebben we besloten om:

  • zowel de .nl- als de .org-extensie te gebruiken. De punt nl verwijst naar de context waarin het Consortium momenteel bestaat. De punt org wordt beschouwd als een internationaal vindbaar topleveldomein.
  • geen afkortingen te gebruiken om ongewenste verwijzingen naar lokale of wereldwijde organisaties of merken te voorkomen.
  • een bondige en korte naam te kiezen die de vindbaarheid op internet verbetert en relatief makkelijk te onthouden is.

We respecteren alle meningen over dit onderwerp en staan open voor gesprek.